Qapp - Platforma Grywalizacyjna

Regulamin Konkursu i Aplikacji Partnerskiej “Noc Naukowców”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki korzystania z Aplikacji Partnerskiej Platformy Qapp pod nazwą “Noc Naukowców” oraz zasady Konkursu organizowanego przez Partnera.
 2. Regulamin ten jest uzupełnieniem “Regulaminu oraz Polityki Prywatności Platformy Qapp” dostępnego w ustawieniach Aplikacji “Noc Naukowców”, na stronie Partnera oraz w Witrynie Qapp.
 3. Partnerem zamawiającym Aplikację Partnerską “Noc Naukowców” jest Politechnika Poznańska z siedzibą: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, NIP: 777-00-03-699.
 4. Partner jest gwarantującym oraz wydającym w Konkursie nagrody, a także zarządzającym Systemem Nagradzania w ramach Aplikacji “Noc Naukowców”, zwany dalej na potrzeby Konkursu “Organizatorem”.
 5. Celem Konkursu jest promocja Politechniki Poznańskiej oraz wydarzenia “Noc Naukowców” poprzez zaangażowanie Uczestników grywalizacją zawartą w Aplikacji “Noc Naukowców”.
 6. Konkurs trwa od 14.09.2016 do 03.10.2016 z zastrzeżeniem, że ostateczne wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może korzystać z Aplikacji w celu zdobycia odpowiedniej ilości Odznak i punktów w Rankingu Quizu, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i “Regulaminie oraz Polityce Prywatności Platformy Qapp”.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz zmiany treści Regulaminu, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, a wszelkie Odznaki zostaną utracone.
 8. Konkurs odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, jak i wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422).
 9. Wszelkie kwestie dotyczące polityki prywatności, warunków korzystania, warunków technicznych, praw autorskich, zakończenia umowy, reklamacji oraz definicje związane z Aplikacjami Partnerskimi, zostały zawarte w “Regulamin oraz Polityka Prywatności Platformy Qapp”.

§2
Definicje

 1. Konkurs - nadzorowany przez Organizatora, którego zasady i warunki określa niniejszy Regulamin.
 2. Wydarzenie - każdy pokaz, wykład, bądź inna forma prezentacji odbywające się w ramach Nocy Naukowców.
 3. System Nagradzania - moduł w Aplikacji określający zbiór Zadań dla Użytkowników, za których wykonanie zdobywają Odznaki. Systemem Nagradzania zarządza Organizator.
 4. Zadania - proste czynności, które Użytkownicy wykonują w celu zdobycia Odznaki.
 5. Poziom Użytkownika - jest określony ilością i typem zebranych odznak przez Użytkownika, a także stanowi istotną część w dostępie do Wielkiego Quizu Nocy Naukowców. Wyróżnia się następujące poziomy:
  1. Uczeń Mistrza - jest to Poziom I od którego zaczyna każdy Użytkownik.
  2. Super Inżynier - Poziom II, który Użytkownik osiąga po zdobyciu 5 Odznak.
  3. Magister Przyszłości - Poziom III. Użytkownik osiąga ten poziom po zdobyciu 4 kolejnych Odznak.
  4. Doktor Odkrywca - Poziom IV. Użytkownik osiąga ten poziom po zdobyciu 3 kolejnych Odznak.
  5. Profesor Niezywczajny - Poziom V. Użytkownik osiąga ten poziom po zdobyciu 3 kolejnych Odznak.
  6. Nocny Guru Naukowców - Poziom VI. Użytkownik osiąga ten poziom po zdobyciu 3 kolejnych Odznak, co jednocześnie oznacza zdobycie wszystkich możliwych Odznak.
 6. Odznaki - symbole graficzne otrzymywane po wykonaniu Zadania przez Użytkownika, będące symbolicznym wynagrodzeniem. W Aplikacji Noc Naukowców można wyróżnić następujące rodzaje Odznak za wykonane Zadania:
  1. Zdobywca Wiedzy - odznaka zdobywana za udział w Wydarzeniu oraz za zeskanowanie Kodu Wydarzenia umieszczonego w miejscu, w którym odbywa się pokaz lub wykład. Wyróżnione są cztery poziomy danej Odznaki za udział (łącznie) w jednym, dwóch, trzech i czterech Wydarzeniach (odpowiednio Zdobywca Wiedzy I, II, III oraz IV).
  2. Zdobycie nowego Poziomu - za osiągnięcie kolejnego Poziomu, Użytkownikowi zostaje przyznana Odznaka. Nazwy i liczba Odznak są analogiczne do nazw Poziomów.
  3. Odznaki Drogowskazów - przyznawane za zeskanowanie po raz pierwszy odpowiedniej ilości Kodów Drogowskazów. Wyróżnione są trzy poziomy Odznak Drogowskazów:
   - Rubinowy Przewodnik: przyznawana za zeskanowanie po raz pierwszy 2 Kodów Drogowskazów.
   - Szafirowy Przewodnik: przyznawana za zeskanowanie po raz pierwszy 5 Kodów Drogowskazów. Brane są pod uwagę również poprzednie Kody Drogowskazów.
   - Ametystowy Przewodnik: przyznawana za zeskanowanie po raz pierwszy 10 Kodów Drogowskazów. Brane są pod uwagę również poprzednie Kody Drogowskazów.
  4. d) Odznaki Kart “Czy wiesz, że…” - przyznawane w momencie, gdy Użytkownik zakończy przeglądać daną Talię Kart i kliknie przycisk “Zakończ talię”. Do zdobycia jest 11 Odznak Kart “Czy wiesz, że…” i ich nazwy są analogiczne do nazw Talii Kart.
 7. Kody Wydarzeń - są to kartki z unikatowym kodem QR, przypisanym do danego Wydarzenia. Umieszczone zostaną w miejscach w których odbywać się będa dane Wydarzenia. Możliwe jest tylko jednorazowe zeskanowanie Kodu Wydarzenia, co oznacza, że nie są uznawane kolejne cykle Wydarzenia. Aby zeskanować kod, Użytkownik musi użyć skanera dostępnego w Aplikacji w zakładce Skanowanie lub klikając przycisk “Skanuj kod” w odpowiedniej zakładce Zadania. Kartki te będą rozwieszone w kilku egzemplarzach dla danego Wydarzenia, by umożliwić ich zeskanowanie kilku Użytkownikom w tym samym czasie oraz zostaną wyraźnie oznaczone jakiego Wydarzenia dotyczą.
 8. Kody Drogowskazów - są to kartki z unikatowym kodem QR, przypisanym do danego miejsca na terenie Politechniki Poznańskiej. Drogowskazy będą rozwieszone w różnych miejscach i mają zadanie informować Użytkownika, z pomocą Aplikacji, w jakim miejscu się znajduje. Każde pierwszorazowe zeskanowanie danego Kodu Drogowskazu jest naliczane. Za zeskanowanie po raz pierwszy odpowiedniej ilości Kodów Drogowskazów przyznawane sa Odznaki Drogowskazów.
 9. Karty “Czy wiesz, że…” - zestawy informacji naukowych związanych z danym Wydziałem na Politechnice Poznańskiej lub ciekawostek związanych ogólnie z Uczelnią. Pojedynczy zestaw nazywany jest Talią Kart, a pojedyncza ciekawostka Kartą. Wyróżnia się dane Talie Kart:
  1. Tajemne Komnaty Politechniki - karty z ogólnymi ciekawostkami na temat Politechniki Poznańskiej.
  2. Król Perspektywy - karty o tematyce związanej z Wydziałem Architektury.
  3. Budowniczy Przyszłości - karty o tematyce związanej z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
  4. Mechaniczny Gigant - karty o tematyce związanej z Wydziałem Budowy Maszyn i Zarządzania.
  5. Elektroniczny Telepata - karty o tematyce związanej z Wydziałem Elektroniki i Telekomunikacji.
  6. Władca Elektryczności - karty o tematyce związanej z Wydziałem Elektrycznym.
  7. Kwantowy Mistrz - karty o tematyce związanej z Wydziałem Fizyki Technicznej.
  8. Programistyczny Guru - karty o tematyce związanej z Wydziałem Informatyki.
  9. Prezes - karty o tematyce związanej z Wydziałem Inżynierii Zarządzania.
  10. Gwiezdny Pilot - karty o tematyce związanej z Wydziałem Maszyn Roboczych i Transportu.
  11. Alchemik Molekuł - karty o tematyce związanej z Wydziałem Technologii Chemicznej.
 10. Wielki Quiz Nocy Naukowców - zestaw pytań związanych z informacjami zawartymi w Kartach “Czy wiesz, że..”, za którego wypełnienie Użytkownik zdobywa punkty określające jego pozycję w Rankingu Quizu. Pytania mają formę testową z wyjątkiem Pytania Kreatywnego, które w razie niejednoznacznego wyniku w Rankingu Quizu będzie oceniane przez Jury. Za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi Aplikacja automatycznie nalicza punkty. Quiz można wypełnić tylko jeden raz, nie ma możliwości poprawy odpowiedzi. Wielki Quiz Nocy Naukowców zostaje odblokowany dopiero po osiągnięciu Poziomu Magister Przyszłości oraz zdobyciu przynajmniej jednej Odznaki Zdobywca Wiedzy.
 11. Ranking Quizu - ogólnodostępna na stronie www.poznan.nocnaukowcow.pl lista Użytkowników i ich wyników w Quizie. Na liście wyświetlany jest nick, liczba zdobytych punktów oraz miejsce w Rankingu. W momencie zakończenia Konkursu i niejednoznacznego wyniku dodatkowo zostaną podane punkty z zebranych odznak i ewentualna liczba przyznanych przez Jury punktów za Pytanie Kreatywne.
 12. Pytanie Kreatywne - pytanie otwarte, za które przyznawane będą dodatkowe punkty. Pytanie będzie oceniane przez Jury po zakończeniu Nocy Naukowców w przypadku, gdy liczba punktów z Quizu oraz liczba odznak nie rozstrzygną jednoznacznie o wygranej Użytkonwików.
 13. Jury - sześcioosobowy zespół oceniający Pytanie Kreatywne.
 14. Nagroda - w zależności od zdobytego miejsca w Konkursie, do wygrania są:
  1. I miejsce - karta podarunkowa do elektromarketu o wartości 200 zł
  2. II miejsce - karta podarunkowa do elektromarketu o wartości 100 zł
  3. III miejsce - karta podarunkowa do elektromarketu o wartości 50 zł
  4. Miejsca IV do X - upominki reklamowe

§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w pełni i poprawnie korzysta z Aplikacji Noc Naukowców, mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i wyraża zgodę na dostęp Aplikacji do swoich danych osobowych zamieszczonych w wyżej wymienionym serwisie lub posiada osobisty i niepowtarzalny adres e-mail, za pomocą którego zarejestrowała się do Aplikacji.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 18 lat, a przystępuje do Konkursu, jest zobowiązany do podania danych osobowych osoby pełnoletniej, będącej jego opiekunem. Dane te należy uzupełnić w zakładce Ustawienia w Aplikacji Noc Naukowców.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych jego lub danych osoby trzeciej. Podanie niepoprawnych danych skutkuje odebraniem Użytkownikowi prawa do udziału i wygranej w Konkursie.
 4. Przed zarejestrowaniem się w Konkursie Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa lub do drugiego stopnia powinowactwa. Takim osobom odebrane zostanie prawo do ewentualnej nagrody w Konkursie, po wcześniejszej weryfikacji przez Organizatora.
 6. Nazwa konta Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook, będzie wykorzystywane - za zgodą Użytkownika, w ramach Aplikacji między innymi do wyświetlania nazwy Użytkownika (nickname) w Rankingu Quizu lub w Koncie Użytkownika.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebooka, ani z nim związany. Informacje i dane udostępniane w ramach Konkursu są gromadzone przez Organizatora i nie są udostępniane Facebookowi. Informacje i dane udostępniane w ramach Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie.

§4
Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na wykonywaniu przez Użytkownika Zadań i wypełnieniu Wielkiego Quizu Nocy Naukowców za pomocą Aplikacji. Zadania dostępne są w Aplikacji w zakładce “Zadania” i dzielą się na Zadania “Do wykonania” i “Wykonane”. Zadania “Do wykonania” są to proste czynności, których musi się podjąć Użytkownik, aby otrzymać Odznaki. Zadania “Wykonane” służą jako podgląd, które Zadania Użytkownik już wykonał i jakie Odznaki już zdobył. Każde zadanie jest dokładnie opisane w taki sposób, aby każdy Użytkownik był w stanie je zrozumieć i wykonać.
 2. Aby wygrać w Konkursie, niezbędne jest wypełnienie Wielkiego Quizu Nocy Naukowców. Quiz zostaje odblokowany dopiero po osiągnięciu przez Użytkownika Poziomu III Magister Przyszłości oraz zdobyciu przynajmniej jednej Odznaki Zdobywca Wiedzy.
 3. Quiz składa się z 10 pytań zamkniętych, z odpowiedziami w formie testowej a), b), c), d) oraz z jednego Pytania Kreatywnego. Użytkownik ma tylko jedno podejście do uzupełnienia Quizu i po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania oraz kliknięciu “Zakończ Quiz” nie ma możliwości zmiany swoich wyborów. Każda poprawna odpowiedź na jedno pytanie jest naliczana automatycznie przez Aplikację jako jeden punkt. Oznacza to, że Użytkownik ma możliwość zdobycia maksymalnie 10 punktów. Pytania zawarte w Quizie dotyczą informacji zawartych w Kartach “Czy wiesz, że…”.
 4. Organizator oświadcza, że przed przystąpieniem do Quizu Użytkownik ma swobodny dostęp do wymaganej wiedzy i możliwość zapoznania się z nią. Nie ponosi zatem odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Użytkownika treści Kart “Czy wiesz, że…”, niezbędnych do poprawnego wypełnienia Quizu, jak i brak znajomości zasad Konkursu, dostępnych w Regulaminie i zakładce “Zasady Konkursu” umieszczonej w menu Aplikacji Noc Naukowców.
 5. Zwycięzcami konkursu zostają trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w Quizie. W przypadku, gdy będzie więcej osób z tą samą, najwyższą liczbą punktów, decydująca jest liczba zebranych Odznak. Jeżeli dalej pula osób, które zakwalifikowały się do 3 pierwszych miejsc, przekracza liczbę 3, specjalne Jury oceni odpowiedzi tych osób na Pytanie Kreatywne i osobiście wybierze Zwycięzców.
 6. Jury składa się z 6 osób, 5 osób reprezentujące Organizatorów i 1 naukowiec.
 7. Ocena Jury jest niezmienna. Organizator oświadcza, że Jury nie będzie działać na korzyść, bądź niekorzyść któregokolwiek z Użytkowników i osoby w komisji mają odpowiednie kwalifikacje do wystawienia oceny treści nadesłanych przez Użytkowników. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi reklamację wynikającą z ilości przyznanych punktów, zostanie ona rozpatrzona przez Organizatora, jednak nie będzie miała już wpływu na zmianę wyniku Konkursu.
 8. W przypadku, gdy konieczna będzie ocena Pytania Kreatywnego przez Jury, aby rozstrzygnąć wynik Konkursu, Organizator zastrzega sobie okres 10 (słownie: dziesięciu) dni, niezbędny do pracy Jury i ocenienia treści nadesłanych przez Użytkowników.
 9. Ostateczny wynik Konkursu widoczny będzie w Rankingu Quizu, gdzie w razie potrzeby wyświetli się liczba Odznak Użytkowników, którzy zakwalifikują się na pierwsze 3 miejsca oraz, po ewentualnym ocenieniu przez Jury Pytania Kreatywnego, liczba dodanych punktów przez Jury, decydujących o wygranej.
 10. Informacje dotyczące nagród znajdują się w zakładce “Zasady Konkursu”.
 11. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody, ani na pieniężną ich równowartość.
 12. Zwycięzcy Konkursu, którym przysługuje nagroda rzeczowa, nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 13. Organizator oświadcza, że zdobycie Odznak i wypełnienie Wielkiego Quizu Nocy Naukowców nie gwarantuje wygranej i zdobycia przez Użytkownika wygranej. O wyniku Konkursu decydują jasno określone zasady zawarte w tym Regulaminie.
 14. Po zakończeniu Konkursu Organizator sprawdzi, czy przez żadnego ze Zwycięzców nie zostało złamane żadne z postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy jeden ze Zwycięzców naruszy jedno lub więcej z zasad i warunków Konkursu, może on zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora, o czym poinformuje Użytkownika. W momencie, gdy jeden lub więcej ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowanych, ich miejsce zostaje przyznane osobom znajdujących się kolejno za nimi w Rankingu Quizu.

§5
Zasady wydawania nagród

 1. Nagrody rzeczowe, które wygrają Zwycięzcy, zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową, bądź będą możliwe do odbioru osobistego w Dziale Informacji i Promocji Politechniki Poznańskiej z siedzibą przy pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, Budynek Rektoratu, pokój 409 (4. piętro). Organizator oświadcza, że w momencie wygranej osoba reprezentująca go, skontaktuje się ze Zwycięzcą w celu poinformowania o możliwości odebrania nagrody, korzystając z danych wypełnionych w formularzu umieszczonym w Ustawieniach Aplikacji, bądź za pośrednictwem portalu Facebook.
 2. Aby umożliwić kontakt Organizatorowi w celu wydania nagrody, Zwycięzca Aukcji musi:
  - wypełnić formularz adresowy w ustawieniach Aplikacji, podając w nim imię, nazwisko, adres korespondencyjny z kodem pocztowym, numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku Użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, należy podać dane osoby pełnoletniej, będącej opiekunem Użytkownika. Zwycięzca powinien wypełnić formularz adresowy niezwłocznie po tym, jak zostaną wyświetlone wyniki Konkursu w Rankingu Quizu. Zwycięzca ma na to 7 dni kalendarzowych od publikacji wyniku
  - lub odpowiedzieć na wiadomość e-mail wysłaną przez Organizatora, informującą o wygranej nagrodzie. W odpowiedzi Użytkownik musi podać imię, nazwisko, adres korespondencyjny z kodem pocztowym, numer telefonu. W przypadku Użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, należy podać dane osoby pełnoletniej, będącej opiekunem Użytkownika. Zwycięzca ma na to 7 dni kalendarzowych od chwili poinformowania go o wygranej.
 3. Brak spełnienia warunków z pkt. 2, powyżej, będzie przyczyną odmowy wydania nagrody Użytkownikowi. Brak odbioru nagrody w określonym terminie, brak możliwości kontaktu ze Zwycięzcą, odmowa odbioru nagrody lub odmowa innych działań koniecznych do odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, skutkującą tym samym utratą prawa do tej nagrody, jak też wygaśnięciem wszelkich roszczeń Zwycięzcy wobec Organizatora z tytułu nagrody.
 4. W przypadku, gdy dane osobowe podane przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu okażą się niekompletne, Organizator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia. Podanie przez Użytkownika nieaktualnych i/lub nieprawdziwych danych może stanowić odmowę wydania Zwycięzcy nagrody przez Organizator. W przypadku podania przez Użytkownika niekompletnych danych oraz braku możliwości kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą, stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 5.1.
 5. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 6. W przypadku niespełnienia warunków z Rozdziału 5 Regulaminu przez Zwycięzcę, stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 4.14.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2016 r.
 2. Regulamin ten jest jednym z dwóch dokumentów określających warunki i zasady korzystania z Aplikacji Noc Naukowców. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią “Regulamin i Polityka Prywatności Platformy Qapp” dostępnego w ustawieniach Aplikacji.
 3. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji zostały zawarte w “Regulamin i Polityka Prywatności Platformy Qapp”.
 4. Organizator zapewnia nadzór nad przebiegiem Konkursu w celu zagwarantowania jego prawidłowego przebiegu oraz zgodności z Regulaminem.
 5. Użytkownik rejestrując się w Aplikacji i biorąc udział w Konkursie oświadcza, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Apple oraz Google Play, w których sklepach można pobrać aplikację, nie są w żaden sposób związani bądź odpowiedzialni za Konkurs, jego przebieg, bądź nagrody. Całą odpowiedzialność ponoszą Partnerzy.