Regulamin oraz Polityka Prywatności Platformy Qapp

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa reguły i warunki korzystania z aplikacji stworzonych w ramach Platformy Qapp oraz zakres praw i odpowiedzialności Twórców oraz Partnerów.
 2. Twórcami aplikacji jest startup Questapp, reprezentowany przez Darię Rucką oraz Mateusza Roth, działający w ramach Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (zwana dalej “AIP”) z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, zwani dalej “Twórcami”, świadczącymi usługi w ramach Platformy Qapp i realizujący aplikacje partnerskie na zlecenie Partnerów.
 3. Partnerami aplikacji, jej administratorem, organizatorem konkursu oraz fundującym nagrody jest podmiot, zwany dalej “Partnerem”, określony w osobnym Regulaminie Konkursu i/lub Aplikacji Partnerskiej zamieszczonym bezpośrednio w specyficznej Aplikacji Partnerskiej, z której korzysta Użytkownik.
 4. Poniższy Regulamin wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie w Aplikacjach Partnerskich oraz na Platformie Qapp w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Platformy Qapp lub Aplikacji Partnerskiej powinna zapoznać się z Regulaminem.

§2
Definicje

 1. Platforma Qapp - Aplikacja Qapp wraz ze wszystkimi Aplikacjami Partnerskimi oraz Witryną Qapp. Użytkownik, rejestrując się do Aplikacji Partnerskiej, jednocześnie zakłada konto w Aplikacji Qapp, gdzie po zalogowaniu ma podgląd, jakie odznaki zdobył w Aplikacjach Partnerskich. Jedno konto umożliwia dostęp do wszystkich aplikacji w ramach Platformy Qapp. Ideą projektu jest grywalizacja pomiędzy użytkownikami i gamifikacja codziennych czynności, tak aby zaangażować ich jako uczestników wydarzenia (na przykład targów lub konferencji), pracowników, klientów, bądź dać satysfakcję i radość z osiągania prywatnych celów.
 2. Aplikacja - program komputerowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 2010 r. 152, poz. 1016, z poz.zm.).
 3. Aplikacja Partnerska - aplikacja stworzona przez Twórców Platformy Qapp na zlecenie Partnera. Aplikacja Partnerska jest udostępniana Partnerom na licencji, dzięki której stają się administratorami Aplikacji Partnerskiej, mogą zarządzać jej wizerunkiem, funkcjami dostępnymi w ramach panelu administratora, udostępniać w sklepach i na stronach www do pobrania, a także rozpowszechniać informacje związane z Aplikacją Partnerską w materiałach promocyjnych i w ramach sieci Internet. Partnerzy decydują jakie funkcje są dostępne w Aplikacji Partnerskiej i to oni odpowiadają za System Nagradzania Użytkowników w jej ramach, natomiast za System Nagradzania istniejący w ramach Aplikacji Qapp odpowiadają Twórcy.
 4. Aplikacja Qapp - rdzeń Platformy Qapp, gdzie Użytkownik po zalogowaniu może gromadzić odznaki z Aplikacji Partnerskich i zarządzać prywatnym kontem.
 5. Witryna Qapp - strona www dostępna pod adresem www.getqapp.com lub www.qapp.pl, poprzez którą możliwe jest zalogowanie się do Aplikacji Qapp oraz zapoznanie się z innymi Aplikacjami Partnerskimi.
 6. System Nagradzania - moduł w Platformie Qapp określający zbiór zadań dla Użytkowników, za których wykonanie zdobywają odznaki, punkty i wyróżnienia. Każda Aplikacja Partnerska posiada indywidualny System Nagradzania, którym zarządza Partner.
 7. Licencja - dokument prawny upoważniający do korzystania z dzieła i regulujący zakres udostępnionych praw i warunków korzystania.
 8. Użytkownik - każda osoba, która dobrowolnie zarejestruje się w Aplikacji Qapp lub Aplikacji Partnerskiej i zaakceptuje tym samym poniższy Regulamin.
 9. Konto Użytkownika - zbiór danych zawierający informacje osobowe użytkownika i historię jego aktywności w Platformie Qapp, niezbędne do korzystania z aplikacji, a także instrument pozwalający korzystać z dostępnych funkcji, logować się w innych Aplikacjach Partnerskich i realizować świadczone usługi przez Twórców i Partnerów.
 10. Newsletter - usługa świadczona przez Platformę Qapp oraz Partnerów na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na przesyłanie mu Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takiego Użytkownika wszelkich informacji o działaniu Platformy Qapp i Partnerów, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 11. Rejestracja - dobrowolne podanie danych przez Użytkownika, polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na początku uruchomienia Aplikacji Qapp lub Aplikacji Partnerskiej, bądź dostępnego na łamach Witryny Qapp.
 12. Konkurs - organizowany przez Partnerów, którzy jednocześnie są gwarantami i wydającymi nagrody dla Użytkowników korzystających z Aplikacji Partnerskiej. Zasady konkursu określa Regulamin Konkursu dostępny w Aplikacji Partnerskiej, na stronie Partnera i/lub na Witrynie Qapp
 13. Regulamin - określający politykę prywatności, warunki oraz zasady korzystania z Platformy Qapp oraz Aplikacji Partnerskich.

§3
Warunki korzystania

 1. Zabronionym jest:
  1. łamanie prawa;
  2. używanie wielu kont w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wygranej w ramach Systemu Nagradzania lub Konkursie organizowanym przez Partnera,
  3. korzystania z programów automatyzujących lub wspomagających do realizacji zadań w ramach Platformy Qapp,
  4. korzystania z programów i narzędzi masowo przekierowujących ruch do Aplikacji wykonywanych Zadań,
  5. korzystanie z pomocy osób trzecich, aby wykonywały zadania z Systemu Nagradzania w imieniu Użytkownika, chyba że struktura zadania stanowi inaczej (zadania zespołowe),
  6. podejmowania działań ryzykownych dla zdrowia lub życia Użytkowników bądź osób trzecich, jak również naruszających prawa i wolności osób trzecich,
  7. korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
  8. publikowania przez Użytkowników w ramach Platformy Qapp niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści bezprawnych, w szczególności treści naruszających prawa osobiste bądź majątkowe osób trzecich, prawa do ochrony wizerunku osób trzecich.
  9. podejmowania działań mających na celu zaburzenie działania Aplikacji.
 2. Konta Użytkowników łamiących postanowienia Regulaminu mogą zostać usunięte z Platformy Qapp przez Twórców lub na życzenie Partnerów po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika.
 3. Wszelkie działania Użytkownika lub publikacja treści, które Twórcy lub Partnerzy uznają za naruszające prawo, zostaną zgłoszone odpowiednim organom upoważnionym do wymierzenia kary Użytkownikowi.

§4
Odpowiedzialność i zobowiązania

 1. Twórcy oraz Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania Użytkownika, które są niezgodne z Regulaminem oraz za używanie przez niego Aplikacji Partnerskiej lub Aplikacji Qapp niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Twórcy oraz Partnerzy są zobowiązani do takiego zarządzania Systemem Nagradzania w ramach swojej Aplikacji Partnerskiej lub Aplikacji Qapp, aby nie utrudniać Użytkownikom korzystania z Aplikacji, w szczególności:
  1. wykorzystując programy automatyzujące lub wspomagające, bądź manipulując danymi w taki sposób, by działać na korzyść lub niekorzyść konkretnych Użytkowników,
  2. zamieszczać w Aplikacji Partnerskiej tekstów, grafik, zdjęć i filmów, których treści łamią prawo, są rasistowskie, bądź działają na niekorzyść Użytkowników,
  3. przestrzegać zasad Regulaminu, włącznie z zasadami dotyczącymi Użytkowników.
 3. W razie nieoczekiwanej usterki programistycznej w ramach Platformy Qapp twórcy zobowiązują się do niezwłocznego i jak najszybszego rozwiązania problemu, by przywrócić bezproblemowe korzystanie z Aplikacji Partnerom oraz Użytkownikom. Za usterki wynikające z wadliwego działania usług oferowanych przez podmioty trzecie (w tym za wadliwe działanie serwerów lub baz danych, z których korzysta Platforma Qapp) nie odpowiadają Twórcy ani Partnerzy.
 4. Partnerzy zobowiązują się do zarządzania Systemem Nagradzania i ewentualnego przeprowadzenia Konkursu w jego ramach bądź gwarantowania wszelkich nagród, korzyści i grantów wynikających z korzystania z Aplikacji Partnerskiej co reguluje osobny Regulamin.
 5. Twórcy mają prawo do zamknięcia Platformy Qapp i przerwania świadczenia usług wobec Partnerów i Użytkowników, o czym poinformują Partnerów oraz Użytkowników minimum 30 dni przed zakończeniem działania Platformy Qapp. W wyniku zamknięcia Platformy Qapp, Twórcy nie ponoszą dalej odpowiedzialności za dostarczanie swoich usług, jak serwery i bazy danych Platformy Qapp.

§5
Rejestracja

 1. Rejestracja w Platformie Qapp odbywa się poprzez stronę www Qapp, stronę Partnerów, Aplikację Partnerską lub Aplikację Qapp i możliwa jest na jeden z dwóch sposobów:
  1. adres e-mail: użytkownik rejestruje się poprzez formularz rejestracyjny, podając adres poczty elektronicznej, nazwę konta (nickname) oraz hasło do konta.
  2. konto Facebook: użytkownik rejestruje się w Konkursie za pomocą swojego konta z serwisu społecznościowego Facebook, poprzez zalogowanie się w serwisie oraz zezwolenie na dostęp do danych Aplikacji.
 2. Z chwilą zarejestrowania się w Platformie Qapp poprzez konto w portalu społecznościowym Facebook (co oznacza zainstalowanie Aplikacji w ramach portalu społecznościowego Facebook) lub za pomocą osobistego adresu e-mail podanego czasie rejestracji, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której podstawę stanowi niniejszy Regulamin („Umowa”).
 3. W chwili rejestracji zostaje przesłany do Użytkownika e-mail z informacją o poprawnym zapisaniu się do Platformy Qapp.

§6
Polityka prywatności

 1. Warunkiem zarejestrowania się w Aplikacji i/lub przystąpienia do Konkursu jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.
 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Twórcom, dane kontaktowe: hello@getqapp.com oraz Partnerom.
 4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Twórcom bądź Partnerom, którzy dokonują na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych. Dokładne informacje na ten temat zostały zawarte w “Odstąpienie od Umowy”.
 6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. prawidłowego działania konta Użytkownika, aby mógł korzystać z Platformy Qapp i Systemu Nagradzania,
  2. dotarcia do Użytkownika przez organizatora Konkursu, aby wręczyć nagrody,
  3. przechowania Danych Osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników.
 7. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi nowych funkcjonalności Platformy Qapp, Aplikacji Partnerskich lub oferty handlowej Partnera oraz innych informacji marketingowych związanych z Platformą Qapp.
 8. W przypadku subskrypcji Newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Twórców i Partnerów. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Aplikacji Qapp lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego Newslettera.
 9. Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane również przez Partnerów Platformy Qapp, aby umożliwić Użytkownikowi udział w Konkursie.
 10. Twórca informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Platformy Qapp, udział w Konkursie oraz świadczenia usług wynikających z Umowy zawieranej między Twórcami oraz Partnerem a Użytkownikiem.
 11. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Twórca dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa oraz zobowiązuje się, że nie wykorzysta ich w złośliwych i raniących wobec Użytkownika celach.
 12. W ramach Platformy Qapp wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika, aplikacja wysyła do urządzenia Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania oprogramowania. Serwer Platformy Qapp automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez oprogramowanie Użytkownika w czasie wyświetlania treści. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język oprogramowania, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby, w jakich Użytkownicy korzystają z Platformy Qapp. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, aplikacja nie będzie mogła zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej na Witrynie Qapp w stopce.
 13. Twórcy informują Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Platformy Qapp świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Twórcy zwracają uwagę Użytkownikom na to, iż korzystanie z usług Platformy Qapp może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Platformą Qapp a Użytkownikiem.
 14. Nazwa konta i zdjęcie profilowe użytkownika portalu społecznościowego Facebook, będą wykorzystywane za zgodą Użytkownika poprzez rejestrację, w ramach Platformy Qapp.
 15. Uczestnik może publikować na swojej stronie profilowej w serwisie społecznościowym Facebook informacje dotyczące Platformy Qapp i Partnerów. Aplikacja samodzielnie takich informacji nie publikuje.
 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Aplikacji może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych osób trzecich (innych niż Użytkownik). W sposób wyraźny postanawia się, iż w takiej sytuacji Użytkownik powierza Twórcom i Partnerom przetwarzanie przekazanych przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, przy czym Twórcy z Partnerami i Użytkownik ustalają, że te dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usług za pośrednictwem Aplikacji na zasadach wskazanych w tym Regulaminie, bądź Regulaminie Konkursu lub Aplikacji Partnerskiej.

§7
Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez poinformowanie Twórców drogą mailową lub pisemną z zaznaczeniem, czy pragnie rozwiązać Umowę całkowicie (z Twórcami i Partnerami), czy częściowo (z Twórcami lub Partnerami).
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wycofa zgodę całościowo, częściowo lub na którekolwiek z postanowień Regulaminu, zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji Qapp lub/i Aplikacji Partnerskich albo poinformowania Twórców o cofnięciu takiej zgody, skutkującej niezwłocznym cofnięciem użyczonych danych Partnerom lub całkowite usunięcie z bazy Użytkowników Platformy Qapp (usunięcie jego konta), co równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy.

§8
Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Platformy Qapp urządzenie końcowe Użytkownika powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. najniższa wymagana przez Aplikację wersja systemu/oprogramowania urzadzenia mobilnego,
  3. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java/JavaScript.
 2. Twórcy nie są zobowiązani do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania oraz nie odpowiadają za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji.
 3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a odpowiednim licencjodawcą.
 4. Do korzystania z Platformy Qapp niezbędny jest dostęp do systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422).
 5. Za aktualność, prawidłowość oraz przydatność sprzętu i/lub oprogramowania użytego do korzystania z Platformy Qapp, odpowiedzialność w pełni ponosi Użytkownik.
 6. Twórcy mają prawo do dokonania niezbędnych przerw w dostępie do Aplikacji w związku z jej konserwacją lub modyfikacją. O planowanej przerwie w dostępie do Aplikacji oraz w przypadku awarii, powodującej przerwę w dostępności do Aplikacji Twórcy poinformują na Platformie Qapp lub w postaci mailowej na adres Użytkownika.
 7. Twórcy i Partnerzy mają prawo do zmiany funkcjonalności Aplikacji. O planowanej zmianie poinformują na Platformie Qapp lub stronie www Patrnerów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania aktualizacji Aplikacji zgodnie z zaleceniami Twórców.
 9. Twórcy zastrzegają sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Aplikacji Partnerskich, konta Użytkownika lub innego konta w ramach Platformy Qapp w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji.

§9
Prawa autorskie

 1. Aplikacja jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 2010 r. 152, poz. 1016, z poz.zm.).
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z konstrukcji Aplikacji, zastosowane technologie oraz funkcjonalności są własnością jej Twórców i chronione są odpowiednimi przepisami prawa autorskiego.
 3. Partnerzy są uprawnieni z Licencji Partnerskiej do Aplikacji, udzielonej przez Twórcę, w zakresie wprowadzania Aplikacji do obrotu na zasadach zawartych w postanowieniach Licencji Partnerskiej.
 4. Użytkownikowi ma niezbywalne i niewyłączne prawo do użytkowania dla własnych potrzeb Użytkownika (użytek niekomercyjny) Aplikacji, bez prawa do: powielania, modyfikacji programu wykonawczego i definicji systemu lub jakichkolwiek innych elementów Aplikacji, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych niż ich przeznaczenie, podejmowania czynności służących do odtworzenia kodu źródłowego.
 5. Okres, na jaki zostaje udzielona Użytkownikowi licencja do korzystania z Aplikacji, z chwilą rejestracji, jest bezterminowa, poza przypadkiem odstąpienia Użytkownika od Umowy.
 6. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia Aplikacji lub przeniesienia w inny sposób uprawnień wynikających z Licencji na osobę trzecią,
  2. dystrybuowania Aplikacji bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Twórcę lub Partnera,
  3. zwielokrotniania, trwale lub czasowo, Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wykonania jednej kopii zapasowej,
  4. korzystania z kopii zapasowej Aplikacji równocześnie z Aplikacją,
  5. modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania Aplikacji, zmieniania układu Aplikacji ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji,
  6. tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Aplikacji.
 7. Wraz z przesyłaniem wszelkich treści, tekstów, grafik lub filmów przez Użytkownika w ramach Platformy Qapp, deklaruje on, że:
  1. jest wyłącznym twórcą treści i że nie będą one obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności z tytułu praw autorskich i praw własności przemysłowej. W przypadku skierowania przeciwko Twórcom lub Partnerom roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw, Twórcy lub Partnerzy niezwłocznie zawiadomią o tym Użytkownika, który zobowiązuje się zwolnić Twórców lub Partnerów ze zobowiązań wynikających z tych roszczeń, a w przypadku sporu sądowego, Użytkownik zobowiązuje się wstąpić do tego sporu w miejsce lub po stronie Twórców lub Partnerów;
  2. udziela nieodpłatnie Twócom oraz Partnerom niewyłącznej licencji do korzystania z tekstów, grafik, zdjęć i filmów publikowanych w ramach Platformy Qapp, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z poz. zm.) na potrzeby prawidłowego działania Aplikacji na rzecz Użytkownika, przeprowadzenia Konkursu przez Partnera, na cele reklamowe i marketingowe bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji:
   - utrwalanie i zwielokrotnianie – wytworzenie dowolną metodą egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
   - wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach, w tym wykorzystania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych;
   - wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych, ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi powyżej oraz wprowadzanie do obrotu, najmu, użyczenia, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie;
   - rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji wytworzonych egzemplarzy;
   - modyfikowanie, dokonywanie korekt, przeróbek, adaptacji, swobodnego łączenia z innymi utworami bez nadzoru autorskiego oraz sporządzanie wersji obcojęzycznych wedle nieograniczonego uznania Twórców lub Partnerów;
   - zwielokrotnianie i utrwalanie utworu lub utworów zależnych na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, dysku komputerowym i sieci multimedialnej (w tym Internet);
   - wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu lub utworów zależnych;
  3. zapewnia, że uzyskał zgody osób znajdujących się na zdjęciach przysyłanych w ramach Platformy Qapp oraz zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku tych osób przez Twórców i Partnerów, na potrzeby prawidłowego działania Platformy Qapp, a także na cele reklamowe i marketingowe, a w szczególności na portalach społecznościowych oraz w sieci Internet bez ograniczeń czasowych.
 8. W każdym przypadku otrzymania przez Twórcę lub Partnera wiarygodnego zgłoszenia, że treści udostępnione przez Użytkownika w ramach Platformy Qapp naruszają prawa osób trzecich, Twórca uprawniony jest do ich usunięcia, o czym poinformuje Użytkownika. W przypadku powtarzających się naruszeń Twórca lub Partner ma prawo zablokowania konta Użytkownika i zdyskwalifikowania go z Konkursu.

§10
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Platformy Qapp, Użytkownicy mogą zgłaszać elektronicznie pod adresem: hello@getqapp.com lub na adres Twórców bądź Partnerów podane w punkcie 1.2 Regulaminu. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nickname Użytkownika lub/i adres e-mail oraz dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane z tytułem “Reklamacja - Nazwa Aplikacji (“Aplikacja Qapp” lub Nazwa Aplikacji Partnerskiej)”.
 3. W przypadku Aplikacji Partnerskiej odpowiedni Partner zostanie poinformowany o złożonej reklamacji i w zależności od rodzaju przyczyny jej złożenia będzie rozpatrującym zgłoszenie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail bądź otrzymania listu przez Twórcę lub Partnera.
 6. Twórca lub Partner powiadomi Użytkownika o swoim stanowisku względem reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na e-mail, z którego przesłano reklamację bądź przesłanie listu na podany adres. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgadza się ze stanowiskiem Organizatora przedstawionym w odpowiedzi na reklamację, może on dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego lub skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji zasięgając pomocy u Miejskich/ Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta lub właściwych terenowo Federacji Konsumentów.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda wymaganych informacji w reklamacji lub będą one niepełne, Twórcy lub Partner zwrócą zgłoszenie reklamacyjne celem jego uzupełnienia przez Użytkownika, a okres 14 (słownie: czternastu) dni na rozpoznanie reklamacji ulegnie stosownemu wydłużeniu o czas uzupełnienia powyższego zgłoszenia reklamacyjnego. Jeśli Użytkownik zaniecha uzupełnienia informacji, nie uzupełni zgłoszenia, bądź nie odpowie w przeciągu 14 (słownie: czternastu) dni od przesłania prośby o uzupełnienie, Twórcy lub Partnerzy nie są zobowiązani do rozpatrzenia wniosku.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Twórcy oraz Partnerzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach poinformują Użytkowników stosowną wiadomością na Platformie Qapp bądź poprzez wiadomość e-mail na adres Użytkownika. Użytkownicy powinni w ramach 14 (słownie: czternastu) dni od opublikowania zmienionego Regulaminu zapoznać się z jego treścią. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z którymś z nowo wprowadzonych postanowień, bądź zmianami w Regulaminie ma prawo w przeciągu 14 (słownie: czternastu) dni od publikacji Regulaminu odstąpić od Umowy (więcej w “Odstąpienie od Umowy”). Nie zgłoszenie przez Użytkownika woli odstąpienia od Umowy w określonym powyżej czasie jest jednoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  - wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  -powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 5. Wszelkie postanowienia i kwestie regulujące zasady Konkursów organizowanych przez Partnerów bądź struktury Systemu Nagradzania w ramach Aplikacji Partnerskiej są dostępne bezpłatnie w osobnych Regulaminach dostępnych w ramach Witryny Qapp w zakładce Regulaminy w stopce, w Ustawieniach Aplikacji Partnerskich, bądź na stronach Partnerów. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Platformy Qapp lub Aplikacji Partnerskiej powinna zapoznać się również z odpowiednimi, wyżej wymienionymi Regulaminami.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za prawomocne orzeczenie sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Załączniki do Umowy

 1. WZÓR FORMULARZU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Data
  ......................................................

  Miejscowość
  ......................................................

  Adresat:
  Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24- 95-143,

  STARTUP QUESTAPP
  działający w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Adres do kontaktu:
  AIP w Starym Browarze Pasaż +3,
  Półwiejska 42,
  61-888 Poznań
  Adres e-mail: hello@questappQapp.com
  Telefon: 509 385 045

  Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy. Powodem rezygnacji jest (**)
  ......................................................

  Data zawarcia Umowy:
  ......................................................

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
  ......................................................

  Nickname konsumenta(-ów) w Aplikacji:
  ......................................................

  Miejsce zamieszkania konsumenta(-ów):
  ......................................................

  Adres e-mail:
  ......................................................

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
  ......................................................

  (*) Niepotrzebne skreślić.
  (**) Pole niewymagane.

 2. WZÓR FORMULARZU REKLAMACYJNEGO

  Data
  ......................................................

  Miejscowość
  ......................................................

  Adresat:
  Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24- 95-143,

  STARTUP QUESTAPP
  działający w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Adres do kontaktu:
  AIP w Starym Browarze Pasaż +3,
  Półwiejska 42,
  61-888 Poznań
  Adres e-mail: hello@questappQapp.com
  Telefon: 509 385 045

  Imię Nazwisko Reklamującego
  ......................................................

  Adres zamieszkania:
  ......................................................

  Nazwa Użytkownika ( login / nick ):
  ......................................................

  Telefon kontaktowy:
  ......................................................

  Adres e-mail:
  ......................................................

  Zgłoszenie reklamacyjne: Opis usterki
  ......................................................

  Podpis reklamującego:
  ......................................................