Regulamin oraz Polityka Prywatności Aplikacji “Noc Naukowców”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa reguły i warunki korzystania z aplikacji (to jest z programu komputerowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 2017 r. poz. 880, z późn.zm.)) “Noc Naukowców” (zwanej dalej “Aplikacją”), jak również zakres praw i obowiązków Właściciela oraz Użytkowników.
 2. Administratorem i właścicielem Aplikacji jest Politechnika Poznańska z siedzibą: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, NIP: 777-00-03-699 (zwana dalej “Właścicielem”).
 3. Poniższy Regulamin wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie w Aplikacji oraz na stronie internetowej www.qapp.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji powinna zapoznać się z Regulaminem.
 4. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
 1. App Store (dla systemu iOS),
 2. Google Play (dla systemu Android).

§2

Definicje

 1. Aplikacja - program komputerowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 2017 r. poz. 880, z późn.zm.). Aplikacja korzysta z mechanizmu niżej zdefiniowanej Platformy Qapp.
 2. Platforma Qapp lub Platforma - aplikacje dostępne pod adresami internetowymi www.getqapp.com i www.qapp.pl. Platforma jest własnością zewnętrznych podmiotów. Użytkownik, rejestrując się do Aplikacji, jednocześnie zakłada konto w Platformie Qapp, gdzie po zalogowaniu ma podgląd jakie odznaki zdobył w jej ramach. Jedno konto umożliwia dostęp do wszystkich aplikacji korzystających z mechanizmu Platformy Qapp. Ideą projektu jest grywalizacja pomiędzy użytkownikami i gamifikacja czynności, tak aby zaangażować ich jako uczestników wydarzenia (na przykład imprez, targów lub konferencji).
 3. Witryna Qapp - strona www dostępna pod adresem www.getqapp.com lub www.qapp.pl.
 4. System Nagradzania - moduł w Aplikacji określający zbiór zadań dla Użytkowników, za których wykonanie zdobywają odznaki, punkty i wyróżnienia.
 5. Użytkownik - każda osoba, która dobrowolnie zarejestruje się w Aplikacji i zaakceptuje tym samym poniższy Regulamin.
 6. Konto Użytkownika - zbiór danych zawierający informacje osobowe użytkownika i historię jego aktywności w Aplikacji, niezbędne do korzystania z Aplikacji, a także instrument pozwalający korzystać z dostępnych funkcji, logować się w ramach Platformy Qapp i realizować świadczone usługi przez Platformę i Właściciela.
 7. Newsletter - usługa świadczona przez Platformę Qapp oraz Właściciela na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na przesyłanie mu Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takiego Użytkownika wszelkich informacji o działaniu Aplikacji, Platformy Qapp i informacji od Właściciela, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail.
 8. Rejestracja - dobrowolne podanie danych przez Użytkownika, polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na początku uruchomienia Aplikacji.
 9. Regulamin - określający politykę prywatności, warunki oraz zasady korzystania z Aplikacji.

§3

Warunki korzystania

 1. Zabronionym jest:
 1. łamanie prawa;
 2. podejmowanie działań ryzykownych dla zdrowia lub życia Użytkowników lub osób trzecich, jak również naruszających prawa i wolności osób trzecich;
 3. korzystanie z Aplikacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
 4. podejmowanie działań mających na celu zaburzenie działania Aplikacji.
 1. Konta Użytkowników łamiących postanowienia Regulaminu mogą zostać usunięte z Aplikacji przez Właściciela po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika.
 2. Wszelkie działania Użytkownika, które Właściciel uznał za naruszające prawo zostaną zgłoszone odpowiednim organom upoważnionym do wymierzenia kary Użytkownikowi.

§4

Odpowiedzialność i zobowiązania

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, które są niezgodne z Regulaminem oraz za używanie przez niego Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Właściciel jest zobowiązany do takiego zarządzania Systemem Nagradzania w ramach Aplikacji, aby nie utrudniać Użytkownikom korzystania z Aplikacji, w szczególności:
 1. wykorzystując programy automatyzujące lub wspomagające, bądź manipulując danymi w taki sposób, by działać na korzyść lub niekorzyść konkretnych Użytkowników,
 2. przestrzegać zasad Regulaminu, włącznie z zasadami dotyczącymi Użytkowników.
 1. W razie nieoczekiwanej usterki programistycznej w ramach Aplikacji Właściciel zobowiązuje się do niezwłocznego i jak najszybszego rozwiązania problemu, by przywrócić bezproblemowe korzystanie z Aplikacji. Za usterki wynikające z wadliwego działania usług oferowanych przez podmioty trzecie (w tym za wadliwe działanie serwerów lub baz danych, z których korzysta Aplikacja) nie odpowiada Właściciel.
 2. W skutek zamknięcia i przerwania świadczenia usług Aplikacji, Użytkownicy zostaną poinformowani minimum 30 dni przed zakończeniem ich działania. W wyniku zakończenia działania Platformy Qapp lub Aplikacji, Właściciel ani żadne zewnętrzne podmioty nie ponoszą dalej odpowiedzialności za dostarczanie swoich usług związanych z działaniem Aplikacji, jak serwery i bazy danych.

§5

Rejestracja

 1. Rejestracja w Aplikacji oznacza rejestrację w Platformie Qapp i możliwa jest na jeden z dwóch sposobów:
 1. adres e-mail: użytkownik rejestruje się poprzez formularz rejestracyjny, podając adres poczty elektronicznej, nazwę konta oraz hasło do konta.
 2. konto Facebook: użytkownik rejestruje się za pomocą swojego konta z serwisu społecznościowego Facebook, poprzez zalogowanie się w serwisie oraz zezwolenie na dostęp do danych Aplikacji.
 1. Z chwilą zarejestrowania się w Aplikacji poprzez konto w portalu społecznościowym Facebook (co oznacza zainstalowanie Aplikacji w ramach portalu społecznościowego Facebook) lub za pomocą osobistego adresu e-mail podanego czasie rejestracji, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której podstawę stanowi niniejszy Regulamin.
 2. W chwili rejestracji zostaje przesłany do Użytkownika e-mail z informacją o poprawnym zapisaniu się do Aplikacji.

§6

Polityka prywatności

 1. Warunkiem zarejestrowania się w Aplikacji jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Administratorem Danych Osobowych są podmioty odpowiedzialne za Platformę Qapp, gdzie adresem kontaktowym ich poczty elektronicznej jest: hello@qapp.pl, którzy umożliwiają przetwarzanie danych osobowych Właścicielowi.
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu do Właściciela, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych. Dokładne informacje na ten temat zostały zawarte w “Odstąpienie od Umowy”.
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
 1. prawidłowego działania konta Użytkownika, aby mógł korzystać z Aplikacji,
 2. przechowania Danych Osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników.
 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą         być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi nowych funkcjonalności Platformy Qapp, Aplikacji lub oferty handlowej Właściciela oraz innych informacji marketingowych związanych z Platformą Qapp.
 2. W przypadku subskrypcji Newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Platformy Qapp i Właściciela. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, przesyłając odpowiednią prośbę do Właściciela.
 3. Właściciel informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Aplikacji oraz świadczenia usług wynikających z Regulaminu zawartego między Właścicielem a Użytkownikiem.
 4. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa oraz zobowiązuje się, że nie wykorzysta ich w złośliwych i raniących wobec Użytkownika celach.
 5. W ramach Aplikacji wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika, aplikacja wysyła do urządzenia Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania oprogramowania. Serwer Platformy Qapp automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez oprogramowanie  Użytkownika w czasie wyświetlania treści. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język oprogramowania, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich Użytkownicy korzystają z Platformy Qapp. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, aplikacja nie będzie mogła zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej na Witrynie Qapp w stopce.
 6. Właściciel informują Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Aplikacji świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Właściciel zwracają uwagę Użytkownikom na to, iż korzystanie z usług Aplikacji może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Aplikacją a Użytkownikiem.
 7. Nazwa konta z portalu społecznościowego Facebook, będzie wykorzystywana za zgodą Użytkownika poprzez rejestrację, w ramach Aplikacji.
 8. Uczestnik może publikować na swojej stronie profilowej w serwisie społecznościowym Facebook informacje dotyczące Aplikacji, Platformy i Właściciela. Aplikacja samodzielnie takich informacji nie publikuje.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Aplikacji może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych osób trzecich (innych niż Użytkownik). W sposób wyraźny postanawia się, iż w takiej sytuacji Użytkownik powierza Właścicielowi przetwarzanie przekazanych przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, przy czym Właściciel i Użytkownik ustalają, że te dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usług za pośrednictwem Aplikacji na zasadach wskazanych w tym Regulaminie.

§7

Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez poinformowanie Właściciela drogą mailową lub pisemną.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wycofa zgodę na którekolwiek z postanowień Regulaminu, zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji albo poinformowania Właściciela o cofnięciu takiej zgody, skutkującej niezwłocznym cofnięciem użyczonych danych Właścicielowi lub całkowite usunięcie z bazy Użytkowników Platformy Qapp (usunięcie jego konta), co równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy.

§8

Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Aplikacji urządzenie końcowe Użytkownika powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
 1. aktywne łącze internetowe,
 2. najniższa wymagana przez Aplikację wersja systemu/oprogramowania urządzenia mobilnego,
 3. włączona akceptacja plików Cookies oraz skryptów JavaScript.
 1. Właściciel nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania oraz nie odpowiada za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji.
 2. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1.b (1.2) jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a odpowiednim licencjodawcą.
 3. Do korzystania z Aplikacji niezbędny jest dostęp do systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 4. Za aktualność, prawidłowość oraz przydatność sprzętu i/lub oprogramowania użytego do korzystania z Aplikacji, odpowiedzialność w pełni ponosi Użytkownik.
 5. Właściciel ma prawo do dokonania niezbędnych przerw w dostępie do Aplikacji w związku z jej konserwacją lub modyfikacją.
 6. Właściciel ma prawo do zmiany funkcjonalności Aplikacji.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania aktualizacji Aplikacji zgodnie z zaleceniami Właściciela.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Aplikacji, konta Użytkownika lub innego konta w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji.

§9

Prawa autorskie

 1. Aplikacja jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 2017 r. poz. 880, z późn.zm.).
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z konstrukcji Aplikacji i Platformy Qapp, zastosowane technologie oraz funkcjonalności są własnością odpowiednich podmiotów i chronione są odpowiednimi przepisami prawa autorskiego.
 3. Użytkownikowi ma niezbywalne i niewyłączne prawo do użytkowania dla własnych potrzeb Użytkownika (użytek niekomercyjny) Aplikacji, bez prawa do: powielania, modyfikacji programu wykonawczego i definicji systemu lub jakichkolwiek innych elementów Aplikacji, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych niż ich przeznaczenie, podejmowania czynności służących do odtworzenia kodu źródłowego.
 4. Okres na jaki zostaje udzielona Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji, z chwilą rejestracji, jest bezterminowa, poza przypadkiem odstąpienia Użytkownika od Umowy.
 5. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest uprawniony do:
 1. udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia Aplikacji lub przeniesienia w inny sposób uprawnień wynikających z Licencji na osobę trzecią;
 2. dystrybuowania Aplikacji bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Właściciela;
 3. zwielokrotniania, trwale lub czasowo, Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem wykonania jednej kopii zapasowej;
 4. korzystania z kopii zapasowej Aplikacji równocześnie z Aplikacją;
 5. modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania Aplikacji, zmieniania układu Aplikacji ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji;
 6. tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Aplikacji.

§10

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Aplikacji Użytkownik może zgłaszać elektronicznie pod adresem: hello@qapp.pl. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, login Użytkownika lub/i adres e-mail oraz dokładny adres zamieszkania, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane z tytułem “Reklamacja - Noc Naukowców”.
 3. Właściciel zostanie poinformowany o złożonej reklamacji i w zależności od rodzaju przyczyny jej złożenia będzie rozpatrującym zgłoszenie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, bądź otrzymania listu przez Właściciela.
 6. Właściciel powiadomi Użytkownika o swoim stanowisku względem reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na e-mail z którego przesłano reklamację, bądź przesłanie listu na podany adres. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze stanowiskiem Właściciela przedstawionym w odpowiedzi na reklamację, może on dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego lub skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, zasięgając pomocy u Miejskich/ Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta lub właściwych terenowo Federacji Konsumentów. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Właścicielu.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda wymaganych informacji w reklamacji lub będą one niepełne, Właściciel zwrócą zgłoszenie reklamacyjne celem jego uzupełnienia przez Użytkownika, a okres 14 (słownie: czternastu) dni na rozpoznanie reklamacji ulegnie stosownemu wydłużeniu o czas uzupełnienia powyższego zgłoszenia reklamacyjnego. Jeśli Użytkownik zaniecha uzupełnienia informacji, nie uzupełni zgłoszenia, bądź nie odpowie w przeciągu 14 (słownie: czternastu) dni od przesłania prośby o uzupełnienie, Właściciel nie jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownicy powinni w ramach 14 (słownie: czternastu) dni od opublikowania zmienionego Regulaminu zapoznać się z jego treścią. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z którymś z nowo wprowadzonych postanowień, bądź zmianami w Regulaminie ma prawo w przeciągu 14 (słownie: czternastu) dni od publikacji Regulaminu odstąpić od Umowy (więcej w “Odstąpienie od Umowy”). Nie zgłoszenie przez Użytkownika woli odstąpienia od Umowy w określonym powyżej czasie jest jednoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r. poz. 683) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), a wszelka odpowiedzialność prawna spoczywa na Właścicielu.
 4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php lub http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Regulaminu;
 2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Użytkownikiem a Właścicielem;
 3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.